7
 

Informacje o Szkole

 

Celem Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan jest nauczanie dzieci polskich języka ojczystego, poprawnego porozumiewania się w tym języku, poprawnej pisowni, a także przybliżenie dzieciom tradycji, kultury i spuścizny narodowej.Szkoły polskie zwiększają szanse dziecka przebywającego za granicą na bycie dwujęzycznym, nie tylko poprzez naukę czytania i pisania po polsku i rozszerzenie wiedzi dzieci z dziedziny historii i geografii, ale poprzez umożliwienie dodatkowych kontaktów z polskim rówieśnikami. Chcemy, aby dzieci świadomie uczestniczyły w kulturze narodowej - znały, rozumiały i ceniły polskie tradycje. Ważne jest również, aby potrafiły  działać w środowisku wielokulturowym, obco języcznym mając poczucie własnej wartości, a zarazem szanując innych. Wierzymy, że wykorzystując umiejętności językowe i wiedzę o Polsce, zdobyte w nauczaniu uzupełniającym, posłużą im do promowania Polski.

 

Uczniowie są podzieleni na grupy ze względu na ich zróżnicowany wiek i poziom. Nauczanie odbywa się na podstawie Podstawy programowej dla uczniów  polskich uczących sie za granicą wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2010 oraz podręczników realizujących tę podstawę. Do podstawowych zajęć zaliczane są: język polski, literatura/ czytanie, ortografia, praca z tekstem literackim, nauka o języku; zajęcia z czytania pozalekcyjnego; wiedza o Polsce; zajęcia z plastyki, projekty. W ramach przedmiotu Wiedza o Polsce uczniowe poznają zagadnienia z historii i geografii Polski. Co roku organizujemy przedstawienia cykliczne, np. Jasełka Bożenarodzeniowe, wystawiane również dla szerszej publiczności lokalnej. W 2019 roku obchodziliśmy 10-tą rocznicę powstania szkoły.

ZAPISY:
 • Uczymy na podstawie programu dla uczniów szkół polskich działających poza granicami Rzeczypospolitej Polski wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Małe grupy  do 12 osób pozwalające na indiwidualizację nauczania
 • Dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska
 • Ciekawy program imprez wspierający edukację, wycieczki, konkursy, olimpiady sportowe, warsztaty pozalekcyjne dla uczniów i rodziców i wiele wiele więcej...
 • Prowadzimy rekrutację uczniów do klas 1 - 5 (z możliwością kontynuacji nauki w klasie 6)Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 9.30 do 13.00 w Domu Polskim: Mount Rivers, Kells Road, Navan Co. Meath

Zapisy pod numerem telefonu: 0852309645 lub drogą mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Formularz rejestracyjny.pdf

Procedura Bezpieczeństwa i Postępowania COVID.pdf

Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan (pdf)

Zapraszamy!

 Komitet Rodzicielski 

Komitet Szkolny składa się z dwóch podkomitetów:

- Komitetu Nauczycieli

i

- Komitetu Rodziców

Zebrania komitetu rodzicielskiego oraz komitetu rodzicielskiego odbywają się łącznie przed rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu roku szkolnego oraz raz na trymestr.

Rodzice są proszeni o zgłaszanie swojej kandydatury podczas spotkania informacyjnego dla rodziców na początku roku szkolnego bądż

w terminach pózniejszych w trakcie roku szkolnego.

Obowiązki członków komitetu rodzicielskiego:

 • Powinni być zaangażowani w promowaniu celów głównych szkoły wytyczonych w statucie szkoły
 • Doradztwo na wszelkie tematy / problemy dotyczące szkoły
 • Przygotowanie programu zachęcającego rodziców do brania czynnego udziału w życiu szkoły
 • Pomoc w organizacji imprez i projektów szkolnych
 • Poprzez uczestnictwo w zebraniach rady szkolnej członkowie mają wkład w procesie tworzenia szkoły i jej polityki. Wszelkie kwestie lub problematyczne zgadnienia. Propozycje zostają przedstwione Zarządowi szkoły podczas spotkań zarządu.
 • Regularny udział w  zebraniach komitetu szkolnego.
 • Komitet ma prawo wglądu do dokumentow i raportów finansowych szkoły oraz przeprowadzenia inspekcji owej dokumentacji.
 • Obowiązuje polityka poufności.
 • Szczegóły do wglądu w statucie szkoły. 

Świadectwa

 Ofi­cjalne sta­no­wi­sko ORPEG doty­czące kwe­stii wysta­wia­nia świa­dectw przez Spo­łeczne Szkoły Polo­nijne za gra­nicą i Szkolne Punkty Konsultacyjne:

 "Świa­dec­twa szkolne wyda­wane przez szkoły spo­łeczne i szkolne punkty kon­sul­ta­cyjne NIE są pod­stawą do przy­ję­cia lub odmowy przy­ję­cia dziecka do szkoły w Polsce.

 Ucznio­wie Pol­scy prze­by­wa­jący za gra­nicą speł­niają obo­wią­zek szkolny i obo­wią­zek nauki w szko­łach w kra­jach pobytu. Zgod­nie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w spra­wie warun­ków i trybu przyj­mo­wa­nia uczniów do szkół publicz­nych oraz prze­cho­dze­nia z jed­nych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każ­dego ucznia przy­by­wa­ją­cego lub powra­ca­ją­cego z zagra­nicy przyj­muje się do szkoły w Pol­sce na podstawie:

 1. Świa­dec­twa (zaświad­cze­nia) wyda­nego przez szkołę za gra­nicą, w któ­rej uczeń reali­zo­wał obo­wią­zek szkolny oraz ew. ostat­niego świa­dec­twa wyda­nego w Polsce,

 2. Sumy lat nauki szkol­nej ucznia.

 Jed­no­cze­śnie, róż­nice pro­gra­mowe z zajęć lek­cyj­nych reali­zo­wa­nych w kla­sie, do któ­rej uczeń prze­cho­dzi są uzu­peł­niane na warun­kach usta­lo­nych przez nauczy­cieli pro­wa­dzą­cych dane zajęcia."

 

 

 

 

Szkoła bierze udział w kampanii  „Podaruj dziecku swój język ojczysty”:

 

 

Sponsorzy: